Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δημοσίευση Τελικού Εγγράφου με Τίτλο «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το τελικό Έγγραφο με τίτλο «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», το οποίο αφορά την υλοποίηση των προνοιών του Πλαισίου πολιτικής και διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με δυνατότητα εκπομπής που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 14/12/2005, βρίσκεται πιο κάτω.

Οδηγίες_Εκτίμησης_Ηλεκτρομαγνητικών_Πεδίων.pdf

Back to Top