Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ 4/2013

Δια της παρούσας ειδοποίησης ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (εφεξής «ο Διευθυντής»), ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 11(5) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, ανακοινώνει την έκδοση του εγγράφου Πακέτο Πλειοδότη με αντικείμενο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις Ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία 3ου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2013.

2. Το αντικείμενο του Πακέτου Πλειοδότη είναι η λεπτομερής περιγραφή του Πλειστηριασμού (της πλειοδοτικής διαδικασίας) σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 των αντίστοιχων Εγγράφων Διαγωνισμού, στον οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν οι Προσοντούχοι Πλειοδότες. Ο σκοπός του Πλειστηριασμού είναι να καθοριστεί ο Συμμετέχοντας στον Πλειστηριασμό στον οποίο θα προσφερθεί από το Διευθυντή το ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) στις ζώνες 900 MHz, 1800 MHz, και 2100 MHz, για την ίδρυση και λειτουργία 3ου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο.

3. Στο Πακέτο Πλειοδότη καθορίζονται οι κανόνες υποβολής πλειοδοτικών προσφορών, οι πρόνοιες αναφορικά με τις παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις, η διεξαγωγή του Πλειστηριασμού, άλλες υποστηρικτικές διαδικασίες όπως είναι το ενημερωτικό σεμινάριο και ο εκπαιδευτικός πλειστηριασμός, καθώς και η ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιούνται. Στα Παραρτήματα του Πακέτου Πλειοδότη παρουσιάζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν, το διάγραμμα ροής της πλειοδοτικής διαδικασίας, και οι οδηγίες προς τους Συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό.

4. Το Πακέτο Πλειοδότη υπόκειται στους όρους και τις πρόνοιες των αντίστοιχων Εγγράφων Διαγωνισμού και σε περίπτωση ύπαρξης αντίφασης μεταξύ του Πακέτου Πλειοδότη και των Εγγράφων Διαγωνισμού υπερισχύουν οι πρόνοιες των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5. Το Πακέτο Πλειοδότη είναι διαθέσιμο πιο κάτω.

Πακέτο Πλειοδότη για την Αδειοδότηση του Ραδιοφάσματος 900MHz, 1800MHz και 2100MHz.doc

Back to Top