Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμοι του 2002 μέχρι 2017 -
Oι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2004 μέχρι 2012 -
Το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 -
Η Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων και από συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN)


Τον τελευταίο καιρό έχουν εντοπιστεί παράνομες εκπομπές στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούν τα ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων και τα συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN). Για αυτό το λόγο, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, καθώς επίσης και για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για τα εξής:

(α) Η χρήση των WiFi στην Κύπρο υπόκειται σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή και οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά (εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα) είναι όπως πιο κάτω:
  • 2400-2483.5 MHz (EN 300328)
  • 5150-5350 MHz (EN 301893)
  • 5470-5725 MHz και (EN 301893)
  • 59-63 GHz (EN 302567)

(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατό τριάντα ευρώ ή και στις δυο αυτές ποινές.

Back to Top