Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) ζητά προσφορές για την προμήθεια και συντήρηση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού υπόκειται στις διατάξεις της ”ανοικτής διαδικασίας” των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην πιο κάτω διεύθυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν επιπρόσθετες πληροφορίες από τη λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, κα Κυριακή Πάντζιαρου-Θεράποντος, τηλέφωνο +357-22814033, αρ. τηλεομοιότυπου +357- 22321925, email: kpantziarou@mcw.gov.cy.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 10.00 π.μ. της Παρασκευής 14/09/07, στην πιο κάτω διεύθυνση:


Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος
ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία

Back to Top