Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 3/2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2006


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 14 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 ότι προτίθεται να τροποποιήσει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμούς του 2002 μέχρι (Αρ.2) του 2004, με την προσθήκη νέου εδαφίου (ε) στον Κανονισμό 7(2), έτσι ώστε να περιγράφεται η διαδικασία χορήγησης ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στην περίπτωση που αυτό χορηγηθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα ως αποτέλεσμα επιτυχούς επιλογής τους μέσω διαδικασίας εξουσιοδότησης που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τροποποίηση των Κανονισμών είναι αναγκαία λόγω της υποχρέωσης υιοθέτησης της «Απόφασης 626/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2008 για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS)», όπως και ενδεχόμενων μελλοντικών διαδικασιών παρόμοιας φύσης που θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το προσχέδιο των Κανονισμών βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με την τροποποίηση, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814853, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2008.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
21 Νοεμβρίου 2008

Προσχέδιο των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης).pdf

Back to Top