Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την τροποποίηση (α) του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2015, (β) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διαταγμάτων του 2010 μέχρι 2014 και (γ) του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας. Επίσης ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει νέα Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων και από συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top