Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Με την παρούσα γνωστοποιείται η ανάγκη για απόσπαση τεσσάρων (4) Λειτουργών, που ήδη υπηρετούν στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπηρετούν/απασχολούνται ως μόνιμοι υπάλληλοι με μισθοδοτική Κλίμακα Α8 μέχρι την Κλίμακα Α11 στους εν λόγω Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:


Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)


Τα καθήκοντα που αναμένεται να εκτελεί το προσωπικό που θα επιλεγεί θα αφορούν τους πιο κάτω τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών:


(α) Ραδιοεπικοινωνίες- Δορυφορικές Επικοινωνίες:


To THE είναι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση, κοστολόγηση και εποπτεία της αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος, την επιτήρηση της αγοράς όσον αφορά το ραδιοεξοπλισμό, την προστασία από την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και τη χορήγηση αδειών για τη χρήση και εκμετάλλευση των δορυφορικών πόρων της Δημοκρατίας. 


(β) Κοινωνία της Πληροφορίας:


Τo ΤΗΕ είναι ο εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στα θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Έχει εκπονήσει την Ψηφιακή Στρατηγική, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2012, και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων, την ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης προόδου και του ετήσιου σχεδίου δράσης.


(γ) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης:


Το ΤΗΕ είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης.


(δ) Τεχνολογίες Διαστήματος:


Το ΤΗΕ είναι ο εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στα θέματα διαστημικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus, καθώς και των σχέσεων της Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency).


Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα αποσπαστούν στη δημόσια υπηρεσία (Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 (Ν. 47(Ι)/2017).


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
vsolomou@papd.mof.gov.cyόχι αργότερα από τις 15/09/2017. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ανδρούλα Κυπριανού και τον κο Πολύκαρπο Αργυρού, στα τηλέφωνα 22814854 και 22814898, αντίστοιχα.

Αίτηση για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.pdf
Κατάλογος Οργανισμών.pdf

Back to Top