Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 11/2016

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Tο περί Ραδιοεπικοινωνιών
(Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διάταγμα του 2016

Απόφαση Έγκρισης Μεταβίβασης Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με το εδάφιο (4) της παραγράφου 5 του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διατάγματος του 2016, ανακοινώνει την απόφαση του για έγκριση της μεταβίβασης ολόκληρου του ατομικού δικαιώματος χρήσης των δορυφορικών πόρων της Δημοκρατίας της Κύπρου στην τροχιακή θέση των 55.5ο Ανατολικά (με αρ. εξουσιοδότησης SAT.AUTH-04), από την εταιρεία Olympus Satellites Ltd στην εταιρεία Avanti HYLAS 2 Cyprus Limited.

Back to Top