Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 15 (1) (β) των περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμων 2004 μέχρι 2012, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει Διάταγμα. Η έκδοση του εν λόγω Διατάγματος αφορά την αντικατάσταση του Παραρτήματος Ι των περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών (Παροχή Υπηρεσιών Αναγνωρισμένης Πιστοποίησης) Κανονισμών του 2013, Κ.Δ.Π. 267/2013 έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και το πρότυπο Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities Version 2.0. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top