Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/ΕΚ και της εκτελεστικής απόφασης 2013/654/ΕΕ, με σκοπό την απλούστευση της λειτουργίας των κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) στην Ένωση και της υιοθέτησης της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων για τις υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να τροποποιήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 μέχρι 2014.

Επιπλέον, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει τις πιο κάτω νέες γενικές εξουσιοδοτήσεις:

(α) Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη προς αντικατάσταση της υφιστάμενης (ΑΔΠ 126/2014)
(β) Γενική Εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε πλοία προς αντικατάσταση της υφιστάμενης (ΑΔΠ 152/2012)


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top