Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σχετικά με την απόσυρση προϊόντος ραδιοεξοπλισμού το οποίο δε συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Άρθρου 3.2, του Μέρους 4 του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 μέχρι 2016, καθώς και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών του 2004 μέχρι 2016.

Ενημέρωση Καταναλωτών για Απόσυρση προιόντος.pdf

Back to Top