Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» υποστηρίζει την υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος, με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και σημαντικά κοινωνικά οφέλη που στοχεύουν στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Επικεντρώνεται δε στην παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών που είναι έτοιμες να αναπτυχθούν περαιτέρω, και οι οποίες θα είναι βιώσιμες διαχρονικά.

Ειδικότερα, στον τομέα των τηλεπικοινωνίων (CEF Telecom), τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που υποστηρίζει το εν λόγω πρόγραμμα αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργεία υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών. Τα έργα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, και στην ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού CEF(1316/2013), οι προτάσεις που κατατίθενται από τους διάφορους φορείς στα πλαίσια των προσκλήσεων μέσω του CEF (Call for Proposals), θα πρέπει να υποβάλλονται μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Κράτους Μέλους (ΚΜ). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει έγγραφο που παρουσιάζει όλα τα σημεία επαφής των ΚΜ, οι οποίοι δίνουν βεβαίωση για τις προτάσεις που θα υποβάλλονται μέσω του CEF Telecom.

Για την Κύπρο σημείο επαφής στο τομέα των τηλεπικοινωνίων για το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.Πιο κάτω βρίσκονται χρήσιμες Συνδέσεις που αφορούν το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη-Τηλεπικοινωνίες»

Πολίτες:

Φορείς χάραξης πολιτικής: Building Blocks:

Back to Top