Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει τους πιθανούς χρήστες ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού PMSE ότι μπορούν να ζητήσουν επιπρόσθετο φάσμα, τουλάχιστον 30 MHz, για τον ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό PMSE στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο, για να εξυπηρετήσουν τυχόν επιπρόσθετες ανάγκες τους σε μια ειδική εκδήλωση ή ένα πρόγραμμα. Η χρήση αυτή από ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό PMSE πραγματοποιείται χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία όσον αφορά τους χρήστες οι οποίοι έχουν ατομικό δικαίωμα χρήσης του ραδιοφάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Το πιο πάνω είναι στο πλαίσιο της υιοθέτησης της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους χρήσης του ραδιοφάσματος από ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων στην Ένωση (2014/641/ΕΕ).

Η πιο πάνω Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής υιοθετήθηκε με την τροποποίηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας στις 17/07/2015 και με την έκδοση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2015 (ΚΔΠ 350/2015, 23.10.2015).

Ορισμοί:

• «Ασύρματος Ακουστικός Εξοπλισμός PMSE» σημαίνει το ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση αναλογικών και ψηφιακών ακουστικών σημάτων μεταξύ περιορισμένου αριθμού πομπών και δεκτών, όπως ραδιομικρόφωνα, συστήματα παρακολούθησης με ακουστικό στο αυτί ή ακουστικές ζεύξεις, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ή για ιδιωτικές ή δημόσιες κοινωνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις·

• «χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία» σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών σε οποιαδήποτε υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας και δεν δύναται να απαιτηθεί προστασία έναντι επιζήμιων παρεμβολών οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας.

Διαδικασία αίτησης

Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό PMSE που εμπίπτει στα πιο πάνω, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει στο Διευθυντή τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στη Δήλωση Εγγραφής για Γενική Εξουσιοδότηση του Πρώτου Παραρτήματος των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004 μέχρι 2012, προσκομίζοντας πλήρη στοιχεία που να δικαιολογούν τη χορηγία επιπρόσθετου φάσματος όπως και τη χρονική περίοδο και την τοποθεσία που αυτά θα χρησιμοποιηθούν.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Λευκωσία 27/10/2015

Back to Top