Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Η Δράση «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας» αποτελεί «Πιλοτικό» Σχέδιο Χορηγιών που αποσκοπεί στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού της χώρας που χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες υπέρ υψηλής ταχύτητας, παρέχοντας επιχορήγηση προς κάλυψη μέρους του κόστους νέων (ή αναβαθμιζόμενων σε ταχύτητα) υπηρεσιών υπέρ υψηλής ταχύτητας. Σκοπός της Δράσης είναι να ενθαρρυνθούν οι Συνδρομητές να αποκτήσουν τέτοιες υπηρεσίες μέσω επιχορήγησης για διάστημα ενός (1) έτους με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της αγοράς για επενδύσεις σε δίκτυα υπέρ υψηλών ταχυτήτων, ένας στόχος που συνάδει απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 της ΕΕ (Digital Agenda 2020), την Επικοινωνία της ΕΕ Gigabit Society, και το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου (Broadband Plan).

Για συμμετοχή στο Σχέδιο κάνετε κλικ εδώ.

Back to Top