Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (εφεξής «ο Διευθυντής»), ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 24 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, προσκαλεί την υποβολή αιτήσεων σε διαγωνισμό για τη χορήγηση εξουσιοδότησης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (εφεξής «η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών»). Η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών θα χορηγηθεί με πλειοδοτική διαδικασία (πλειστηριασμό).

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να καταθέσουν τον απαιτούμενο φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στη διεύθυνση 286 Λεωφόρος Στροβόλου, 2048 Στρόβολος, Κύπρος, το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 11.00 πμ. 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 11.00 πμ. Είναι ευθύνη των αιτητών να μεριμνήσουν κατάλληλα προκειμένου η αίτηση τους να παραληφθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Τα ακόλουθα έγγραφα είναι διαθέσιμα πιο κάτω:

1. Ειδοποίηση ΤΗΕ 3/2024 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε Διαγωνισμό για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

2. Έγραφα Διαγωνισμού για τη Χορήγηση Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (2100 MHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

3. Πακέτο Πλειοδότη (Αναμένεται να δημοσιευθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα)

4. H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται από τις 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 11.00 πμ στις 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 11.00 πμ.

Ειδοποίηση_ΤΗΕ_3_2024.pdf
Έγγραφα Διαγωνισμού για την Αδειοδότηση του Ραδιοφάσματος 2100ΜHz(final).pdf

Back to Top