Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Η επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το Radio Spectrum Policy Group (RSPG) συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα εργασίας του για το 2020 και μετά, ένα στοιχείο εργασίας για τον προσδιορισμό του ρόλου της πολιτικής ραδιοφάσματος για τον εντοπισμό μέτρων για την καταπολέμηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να συμβάλει σε ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους που περιλαμβάνουν διάφορα είδη χρήσης ραδιοφάσματος ως κρίσιμο συστατικό.

Η υποομάδα του RSPG για την κλιματική αλλαγή προετοιμάζει μια έκθεση που ασχολείται με τη σχέση μεταξύ της πολιτικής ραδιοφάσματος και της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση σε θέματα όπως:

• εφαρμογή και αντίκτυπος των πράσινων κανονιστικών μέτρων στην πολιτική ραδιοφάσματος,
• πρωτοβουλίες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δικτύων και του εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
• πώς οι ασύρματες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν άλλους τομείς να γίνουν πιο φιλικοί προς το κλίμα,
• τη χρήση του ραδιοφάσματος για την παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος και τη συλλογή δεδομένων για την πρόγνωση καιρού, και
• μέτρα για την καθιέρωση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στην πολιτική και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος.

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να παράσχει στο RSPG πρόσθετη συμβολή σε αυτά τα θέματα, προκειμένου να εμβαθύνει την κατανόησή του για το πώς η πολιτική ραδιοφάσματος τέμνεται με τα θέματα του κλίματος. Το RSPG σκοπεύει να δημοσιεύσει όλες τις απαντήσεις που ελήφθησαν εκτός εάν έχουν επισημανθούν ως εμπιστευτικές.

Οι ερωτήσεις απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιαφερόμενα μέρη από τον ασύρματο τομέα (παρόχους, κατασκευαστές) και άλλους τομείς που χρησιμοποιούν ασύρματες τεχνολογίες (ενέργεια, μεταφορές, βιομηχανία, γεωργία, έξυπνες υπηρεσίες κ.λπ.), καθώς και χρήστες φάσματος για την παρακολούθηση του κλίματος. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην έρευνα, ανεξάρτητα από τον τομέα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να κατεβάσετε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 20η Ιανουαρίου 2021.

Questionnaire_CC_sub-group.docx

Back to Top