Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Για κάθε λογισμικό σύστημα θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστός Πίνακας. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τον/τους εν λόγω Πίνακα/ες το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2012, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpantziarou@mcw.gov.cy.

Back to Top