Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 2/2010

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον Πλειστηριασμό για τη Χορήγηση
Εξουσιοδοτήσεων για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία
Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο

1. Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (εφεξής «ο Διευθυντής») ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τον πλειστηριασμό για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ασύρματης πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο.

2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη δημόσια διαβούλευση που έγινε το Μάρτιο του 2006, ότι τα δεδομένα της αγοράς έχουν διαφοροποιηθεί αλλά και το αντικείμενο του διαγωνισμού έχει αλλάξει με την προσθήκη της ζώνης 3.6-3.8GHz στις υπό αδειοδότηση ζώνες, ο Επίτροπος και ο Διευθυντής αποφάσισαν να διεξάγουν νέα δημόσια διαβούλευση. Οι ανταποκρίσεις στη δημόσια διαβούλευση, οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές για τις αρμόδιες αρχές, θα ληφθούν υπόψη στην οριστικοποίηση των εγγράφων διαγωνισμού για την εξουσιοδότηση των εν λόγω συστημάτων.

3. Τα έγγραφα που αφορούν την εν λόγω δημόσια διαβούλευση βρίσκονται πιο κάτω Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο πιο πάνω έγγραφο. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, στην πιο κάτω διεύθυνση:

Back to Top