Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 1/2011

1. Δια της παρούσας ειδοποίησης, η οποία εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 12 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί και του άρθρου 37(6) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(Ι)2004), ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος»), και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (εφεξής «ο Διευθυντής»), ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 3(6) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, προσκαλούν από κοινού την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων από το Διευθυντή οι οποίες εξουσιοδοτούν τη χρήση φάσματος, εφεξής «οι εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών», και τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων από τον Επίτροπο οι οποίες εξουσιοδοτούν την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ασύρματης πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, εφεξής «οι εξουσιοδοτήσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».
2. Οι εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, θα χορηγηθούν με τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού στην με τίτλο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο» και κωδικό «ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 1/2011» είναι διαθέσιμα πιο κάτω καθώς και στην στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (www.ocecpr.org.cy), στο Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων στη διεύθυνση Οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία (τηλ. +357 22 693100, φαξ +357 22 693070) και στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στη διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048 Λευκωσία (τηλ. +357 22 814840, φαξ +357 22 321925).
3. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί που λαμβάνουν τα έγγραφα του διαγωνισμού, θα πρέπει να καταθέσουν κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη τη «Δήλωση Παραλαβής των Εγγράφων Διαγωνισμού για τον Πλειστηριασμό Εξουσιοδοτήσεων Συστημάτων Ασύρματης Πρόσβασης στην Κύπρο» (η οποία είναι διαθέσιμη στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω) και να καταβάλουν το τέλος των €500 (πεντακόσιων ευρώ), σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή ως δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Με την υποβολή του πιο πάνω εντύπου και την καταβολή του τέλους δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα επιβεβαιώσει γραπτώς στον ενδιαφερόμενο οργανισμό την παραλαβή του εντύπου και την είσπραξη του τέλους δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό.
4. Αυτή η διαδικασία χορήγησης εξουσιοδοτήσεων αφορά τη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης που εξουσιοδοτούν τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασύρματης πρόσβασης σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί και την εξουσιοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασύρματης πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 (N112(I)/2004). Με τη διαδικασία αυτή θα εξουσιοδοτηθούν τα φασματικά τμήματα που φαίνονται στον Πίνακα πιο κάτω. Σε κάθε επιτυχόντα αιτητή, οι Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα χορηγηθούν ταυτόχρονα, εφόσον ικανοποιηθούν οι μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις που αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα διαγωνισμού.

Κατηγορίες Εξουσιοδοτήσεων
Ζώνη Φάσματος
Τμήματα Φάσματος
Α
3.4 – 3.6 GHz
(3.41-3.5/3.51-3.6 GHz)
2 ζευγαρωτά τμήματα φάσματος με εύρος 2x45 MHz
Β
3.6 – 3.8 GHz
4 ζευγαρωτά τμήματα φάσματος με εύρος 2x25 MHz
Γ
24.5 – 26.5 GHz
(24.549-25.277/25.557-26.285 GHz)
26 ζευγαρωτά τμήματα φάσματος με εύρος 2x28 MHz

5. Στα έγγραφα του διαγωνισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω περιγράφονται με λεπτομέρεια τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις, καθώς και τα κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτητές, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων για παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την τεχνική και χρηματοοικονομική τους ικανότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο των εξουσιοδοτήσεων. Επίσης στα έγγραφα αυτά περιγράφονται με λεπτομέρεια όλοι οι όροι των εξουσιοδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών χαρακτηριστικών, γεωγραφική κάλυψη, κλπ), καθώς και το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας εξουσιοδότησης.
6. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η οποία πρέπει να παραληφθεί, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011 και ώρα 11.00 πμ, καταθέτοντας τα απαιτούμενα έγγραφα στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στη διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048 Λευκωσία, Κύπρος. Αιτήσεις που λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρέπει να παραδίδονται στο Διευθυντή ο οποίος τις φυλάσσει σε ασφαλισμένο χώρο. Είναι ευθύνη των αιτητών όπως οι αιτήσεις τους παραληφθούν πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
21 Απριλίου 2011

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΣΑΠ_final.doc

Back to Top