Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 1/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2006

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί ότι προτίθεται να τροποποιήσει τη Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα και Από Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης, Συμπεριλαμβανομένων Τοπικών Δικτύων Ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (ΚΔΠ 267/2007, 22.6.2007) έτσι ώστε:

(α) η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να εξαιρείται από την δυνάμει της παραγράφου 2 υποχρέωσης εγγραφής και καταβολής τελών στην περίπτωση ιδιωτικής χρήσης, και

(β) σε περίπτωση που ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιθυμεί την χρήση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 2400-2483,5 MHz από ασύρματα τοπικά δίκτυα με λειτουργικές παραμέτρους διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στον Πίνακα 1 της Γενικής Εξουσιοδότησης, ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει τέτοια χρήση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 2400-2483,5 MHz από ασύρματα τοπικά δίκτυα, αν κατά την κρίση του ο κίνδυνος πρόκλησης επιβλαβούς παρεμβολής είναι αμελητέος.

Το προσχέδιο γενικής εξουσιοδότησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec - /Δημόσιες Ακροάσεις/ Διαβουλεύσεις και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του, αναφορικά με τη προσθήκη, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814853, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι την 18η Μαΐου 2009.Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
16 Απριλίου 2009

Προσχέδιο Γενικής Εξουσιοδότησης WAS-RLANs - PI xxx 2009.pdf

Back to Top