Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


1. To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών τεσσάρων (4) Τεχνικών οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες προς το Τμήμα, για περίοδο 12 μηνών που μπορεί να ανανεωθεί από μέρους του Τμήματος για ακόμη 12 μήνες, έναντι συνολικής αμοιβής €17.900, 00 συν Φ.Π.Α. το χρόνο.

2. Οι Προσφέροντες για τις υπηρεσίες Τεχνικού θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

α) Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Πληροφορική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα προσφορών είτε δια χειρός από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048 ,Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec.

Επιπρόσθετα οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από την Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (https://www.eprocurement.gov.cy).

3. Οι Προσφορές υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048, Στρόβολος, Λευκωσία) ή αποστέλλονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να φέρει ευδιάκριτη σφραγίδα του ταχυδρομείου μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

4. Προθεσμία υποβολής προσφορών/αιτήσεων: Στο Κιβώτιο Προσφορών μέχρι τις 14:00 μ.μ. το μεσημέρι της Παρασκευής, 25/5/2018 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 25/5/2018.

5. Για οποιεσδήποτέ διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το τηλ. 22-814034.

Έγγραφα Διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιων 4 Τεχνικών.doc

Back to Top