Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΕ 4/2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004


Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 14 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι (Αρ.2) του 2004 ότι προτίθεται να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο προσχέδιο Κανονισμών που τροποποιούν τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς του 2004, αναφορικά με τη ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία. Οι τροποποίησεις αυτές σκοπό έχουν την υιοθέτηση της Σύστασης της CEPT T/R61-01, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί τον Οκτώβριο του 2003. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συνάδουν και με το άρθρο 25 των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών WRC-03.

Ειδικότερα, στη Σύσταση της CEPT T/R61-01 γίνεται ενοποίηση των δύο υφιστάμενων κατηγοριών εξουσιοδοτήσεων αναφορικά με τη ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία, δηλαδή της Κατηγορίας 1 (Class 1) όπου προβλέπεται η χρήση όλων των συχνοτήτων της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας και της Κατηγορίας 2 (Class 2) όπου προβλέπεται η χρήση των συχνοτήτων της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας πάνω από 30 MHz. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ενοποιούν τις δύο κατηγορίες εξουσιοδοτήσεων ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας που τώρα προνοούνται στους πιο πάνω Κανονισμούς, σε μια ενιαία κατηγορία.

Το προσχέδιο των Κανονισμών βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814853, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: info.dec@mcw.gov.cy, μέχρι τις 8 Αυγούστου 2005.


Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Λευκωσία
8 Ιουλίου 2005

auth regs 2005.pdf

Back to Top