Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 1/2010

1. Δια της παρούσας ειδοποίησης, η οποία εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 12 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002 μέχρι 2009 και του άρθρου 37(6) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(Ι)2004), ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος»), και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (εφεξής «ο Διευθυντής»), ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 3(6) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006, προσκαλούν από κοινού την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση εξουσιοδότησης από το Διευθυντή η οποία εξουσιοδοτεί τη χρήση φάσματος, εφεξής «η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών», και τη χορήγηση εξουσιοδότησης από τον Επίτροπο η οποία εξουσιοδοτεί την ίδρυση και λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, εφεξής «η Εξουσιοδότηση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».
2. Οι εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, θα χορηγηθούν με τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού με τίτλο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση των Ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800MHz για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο» και κωδικό “ΤΗΕ/ΓΕΡΗΕΤ 1/2010” είναι διαθέσιμα είναι διαθέσιμα πιο κάτω, καθώς και στο Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων στη διεύθυνση Οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία (τηλ. +357 22 693100, φαξ +357 22 693070) και στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στη διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048 Λευκωσία (τηλ. +357 22 814840, φαξ +357 22 321925).
3. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί που λαμβάνουν τα έγγραφα του διαγωνισμού, θα πρέπει να καταθέσουν κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη τη «Δήλωση Παραλαβής των Εγγράφων Διαγωνισμού για τον Πλειστηριασμό Εξουσιοδότησης Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο» (η οποία και είναι διαθέσιμη στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω) και να καταβάλουν το τέλος των €200.00, σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή ως δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Με την υποβολή της πιο πάνω Δήλωσης Παραλαβής και την καταβολή του τέλους δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο Διευθυντής θα επιβεβαιώσει γραπτώς στον ενδιαφερόμενο οργανισμό την παραλαβή του εντύπου και την είσπραξη του τέλους δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό.
4. Αυτή η διαδικασία χορήγησης εξουσιοδοτήσεων αφορά τη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης που εξουσιοδοτεί τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων 1790-1800 ΜΗz για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2006 και την εξουσιοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 (Ν. 112(Ι)2004). Στον επιτυχόντα αιτητή, οι Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα χορηγηθούν ταυτόχρονα, εφόσον ικανοποιηθούν οι μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις που αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα διαγωνισμού.
5. Οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις θα επιτρέπουν στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων για τη δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιθυμεί, χρησιμοποιώντας επίσης οποιαδήποτε τεχνολογία επιθυμεί, σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στα έγγραφα διαγωνισμού. Στα έγγραφα διαγωνισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω περιγράφονται με λεπτομέρεια τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις, καθώς και τα κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτητές, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων για παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την τεχνική και χρηματοοικονομική τους ικανότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της άδειας. Επίσης στα έγγραφα αυτά περιγράφονται με λεπτομέρεια όλοι οι όροι των Εξουσιοδοτήσεων, καθώς και το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας εξουσιοδότησης.
6. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η οποία πρέπει να παραληφθεί, το αργότερο μέχρι τις 25 Αυγούστου 2010 και ώρα 10.00 π.μ., καταθέτοντας τα απαιτούμενα έγγραφα στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στη διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048 Λευκωσία. Αιτήσεις που λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρέπει να παραδίδονται στο Διευθυντή ο οποίος τις φυλάσσει σε ασφαλισμένο χώρο. Είναι ευθύνη των αιτητών όπως οι αιτήσεις τους παραληφθούν πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 6.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
2 Ιουλίου 2010

Eggrafa Diagonismou(1790-1800 MHz)_final_2.doc

Back to Top