Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 1/2012

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΔ)
TRAINEE SCHEME AT EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA)

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας (27/08/2009) της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ΕΟΔ, ανακοινώνει την προκήρυξη προγράμματος μετεκπαίδευσης Κυπρίων επιστημόνων στον τομέα Παρατήρηση Γης (Earth Observation - EO) και ειδικότερα στα πιο κάτω θέματα:

i. Mission and Technology assessments for new EO missions
ii. EO educational material for Sentinel -1* and -2** exploitation
iii. EO data exploitation projects

Περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα (National Trainee Scheme Training Opportunity) παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΤΗΕ (http://www.mcw.gov.cy/dec).

Η εν λόγω μετεκπαίδευση στον ΕΟΔ, αφορά αποφοίτους πανεπιστημίου που πρόσφατα αποφοίτησαν, και έχει ως στόχο την απόκτηση και μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αναμένεται να αρχίσει τον Μάιο του 2012.

Η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθεί αρχικά από την Κυπριακή Κυβέρνηση και στη συνέχεια από τον ΕΟΔ. Συγκεκριμένα, μετά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος (εντός ενός μηνός από την παρούσα ανακοίνωση) θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των αιτητών για τον καταρτισμό σχετικού καταλόγου. Στη συνέχεια θα αποσταλούν τα αποτελέσματα της εν λόγω συνέντευξης στον ΕΟΔ, ο οποίος θα διενεργήσει τη δική του αξιολόγηση, η οποία θα διαρκέσει δύο εβδομάδες. Θα ακολουθήσει συνάντηση των επιτυχόντων υποψηφίων με ΕΟΔ και Κυβέρνηση στην Κύπρο, όπου θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης και οι πρακτικές λεπτομέρειες. Μετά το πέρας αυτής της συνάντησης, και αν οι εν λόγω αιτητές εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, τότε θα υπογραφούν οι διορισμοί τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής αναφέρονται σε έγγραφο του ΕΟΔ (The National Trainee Scheme for EU Member States not Members of ESA) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (http://www.mcw.gov.cy/dec).

Το καθεστώς του εκπαιδευόμενου στον ΕΟΔ θα είναι παρόμοιο με αυτό του “ESA Young Graduate Trainee”, με τη διαφορά ότι ο εκπαιδευόμενος δεν θα είναι μέλος του προσωπικού του ΕΟΔ.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα ανατεθεί σε ένα εκπαιδευτή, ο οποίος θα τον καθοδηγεί και υποστηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ο ΕΟΔ θα καλύψει το κόστος εκπαίδευσης και ο εκπαιδευόμενος (ή ο οργανισμός που τον εργοδοτεί) θα πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο κόστος (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής και σίτισης, μισθούς, ασφάλειες υγείας).

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΕΟΔ παρέχονται στον δικτυακό τόπο http://www.esa.int. Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης παρέχονται στον δικτυακό τόπο http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/SEMYHEITPQG_0.html.

Ενόψει των πιο πάνω το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την 16η Μαρτίου 2012 στη διεύθυνση:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία

Τηλ.: 22-814034 – για περισσότερες πληροφορίες

Τηλεομοιότυπο: 22-321925

Email: info.dec@mcw.gov.cy


Η πιο πάνω εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα πιο κάτω, τα οποία θα πρέπει να είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα:

(α) Βιογραφικό Σημείωμα στη μορφή του Europass CV

(β) Τομέας και εξειδικευμένο θέμα εκπαίδευσης που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τα πιο πάνω θέματα.

(γ) Σημείωμα που να δικαιολογεί πως η απόκτηση και μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε σχέση με τον πιο πάνω τομέα και θέμα θα βοηθήσει την Κύπρο

(δ) Βεβαίωση κάλυψης εξόδων

(ε) Συμβόλαιο εργασίας με τον οργανισμό που τον εργοδοτεί


Δρ. Στέλιος Δ. Χειμώνας
Διευθυντής
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
14 Φεβρουαρίου 2012

* The Sentinel-1 mission is a polar-orbiting satellite system for the continuation of Synthetic Aperture Radar (SAR) operational applications

** Sentinel-2 is a future space mission from ESA, the second in GMES program. It will provide multispectral earth observation data providing data continuity of Landsat and SPOT-type missions.

ESA National Trainee Scheme.pdf
NTS-2012-EOP-SA-EO_educational_material_for_Sentinel 1_and_2_exploitation.pdf
NTS-2012-EOP-SE -EO_data_exploitation_projects.pdf
NTS-2012-EOP-SF -Mission_and_technology_assessments_for_new_EO_missions.pdf


Back to Top