Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης της παρακάτω Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Εκτελεστική Απόφαση της 2ας Αυγούστου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ για την επικαιροποίηση των εναρμονισμένων τεχνικών όρων στον τομέα της χρήσης του ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας (2019/1345/ΕΕ)

καθώς επίσης και της παρακάτω Σύστασης της CEPT:

Σύστασης της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της 7ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη χρήση των Συσκευών Μικρής Εμβέλειας (SRD),

γνωστοποιεί ότι προτίθεται να αντικαταστήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος του 2019 με το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων και Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης) Διατάγματος (αρ. 2) του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top