Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 3/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2006

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 14 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 ότι προτίθεται να τροποποιήσει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμούς του 2003 μέχρι 2004, με την προσθήκη ενός νέου παραρτήματος (Παράρτημα VIII – υπεύθυνη δήλωση), 7 νέων Κανονισμών (Κανονισμοί 13, 14, 15, 18,19 20 και 27) καθώς και με τη τροποποίηση υφιστάμενων κανονισμών (π.χ. παράγραφος (4) Κανονισμού 5 και παράγραφος (β) Κανονισμού 10) έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία έγκρισης κοινοποιημένων οργανισμών και επιπρόσθετα να επιτρέπει στο Διευθυντή να κατάσχει ραδιοεξοπλισμό προκειμένου να προβαίνει σε τεχνικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του με τις πρόνοιες των Νόμων. Οι Κοινοποιημένοι οργανισμοί είναι οι οργανισμοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προαναφερόμενου Νόμου και Κανονισμών για τη διεξαγωγή όλων των ενεργειών που καθορίζονται στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις, όπως είναι ο καθορισμός των σειρών ραδιοδοκιμών που θεωρούνται ουσιώδεις, η εξέταση του φακέλου κατασκευής και η αξιολόγηση και επιτήρηση του συστήματος ποιότητας. Η υφιστάμενη διαδικασία τροποποιείται έτσι ώστε η διαπίστευση ενός οργανισμού να γίνεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ), ως τον εθνικό οργανισμό διαπίστευση ή τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους, αντί του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των Κανονισμών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec /ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις μόνο αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814898, τηλεομοιότυπο: +357-22-321925, e-mail: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι την 23η Ιουλίου 2010.


Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
25 Ιουνίου 2010

Τροποποιήση των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών του 2003 μέχρι 2004.pdf

Back to Top