Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Αντικατάσταση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός που Eξαιρείται από το Μέρος IV του Νόμου) Διατάγματος του 2016

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης του άρθρου 138 του κανονισμού 2018/1139, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να αντικαταστήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός που Eξαιρείται από το Μέρος IV του Νόμου) Διάταγμα του 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top