Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 6/2021

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης του Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου 2021-2025 και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλια και τις θέσεις τους. Το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου αναφέρεται στην πολιτική και στους στόχους που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών ηλεκτρονικών δικτύων για την περίοδο 2021-2025 καθώς και στις δράσεις που προγραμματίζει να εφαρμόσει για την επίτευξη αυτών.

Το προσχέδιο της έκδοσης του Ευρυζωνικού Πλάνου της Κύπρου 2021-2025 βρίσκεται αναρτημένο πιο κάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους αναφορικά με το εν λόγω προσχέδιο, μέχρι τις 6 Αυγούστου 2021.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επώνυμα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη (επιστολή ή fax) και ηλεκτρονική μορφή (e-mail), στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22814854, τηλεομοιότυπο: +357 22321925, email: gkomodromos@dec.dmrid.gov.cy).

Ευρυζωνικό_Πλάνο_EL.docx
Broadband_Plan_EN.docx

Back to Top