Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το 3ο Προσχέδιο της Ψηφιακής Στρατηγικής θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στην επικείμενη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στο 3ο προσχέδιο της ψηφιακής στρατηγικής έχουν ληφθεί υπόψη τα σχόλια/απόψεις από την προηγούμενη συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής το Μάιο 2011.

(μόνο τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχουν πρόσβαση στα έγγραφα)

Main document digital strategy - Appendix 1.docx
Main document digital strategy - Appendix 2.docx
Main document digital strategy.docx

Back to Top