Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2017
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΛΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ 2018


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 14 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017 ότι προτίθεται να τροποποιήσει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 μέχρι 2012 προκειμένου να εκσυγχρονίσει τον τρόπο υπολογισμού του τέλους ανανέωσης των παγκύπριων ραδιοφωνικών σταθμών (Δεύτερο Παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού) καθώς και των σταθερών ραδιουπηρεσιών (Τρίτο Παράρτημα των εν λόγω Κανονισμών) με στόχο την άσκηση αποτελεσματικότερης διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής.

Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με την τροποποίηση του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού των τελών ανανέωσης των παγκύπριων ραδιοφωνικών σταθμών (Δεύτερο Παράρτημα) έτσι ώστε να είναι αναλογικός με το κόστος των ενεργειών της διαχείρισης των συχνοτήτων λειτουργίας των εν λόγω σταθμών.

Η τροποποίηση του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού των τελών ανανέωσης των σταθερών υπηρεσιών (Τρίτο Παράρτημα) γίνεται έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η ζήτηση σε υψηλότερες συχνότητες έχοντας υπόψη ότι η χρήση σε χαμηλότερες συχνότητες είναι ιδιαίτερα υψηλή (συμφόρηση). Επιπρόσθετα, δόθηκε στο εύρος της ζώνης του σήματος εκπομπής η αρμόζουσα βαρύτητα (μεγαλύτερο εύρος, υψηλότερο τέλος).

Το προσχέδιο των Κανονισμών βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcw.gov.cy/dec / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του αναφορικά με την τροποποίηση, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814854, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: gkomodromos@mcw.gov.cy, μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί 2004 μεχρι 2018 track changes.pdf

Back to Top