Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN
Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 3/2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΔ)
EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) NATIONAL TRAINEE SCHEME

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας (27/08/2009) της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ΕΟΔ ανακοινώνει την προκήρυξη προγράμματος μετεκπαίδευσης Κυπρίων επιστημόνων στους τομείς:

(α) Επιστήμης Διαστήματος (Space Science)
(β) Παρατήρηση Γης (Earth Observation)
(γ) Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες (Satellite Telecommunications)
(δ) Πλοήγηση (Navigation)
(ε) Άλλο συναφή τομέα

Η εν λόγω μετεκπαίδευση στον ΕΟΔ, αφορά πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίου, και έχει ως στόχο την απόκτηση και μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει τον Ιανουάριο 2012.

Η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθεί αρχικά από την Κυπριακή Κυβέρνηση και στη συνέχεια από τον ΕΟΔ. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής θα αναφέρονται σε έγγραφο του ΕΟΔ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (http://www.mcw.gov.cy/dec). Το καθεστώς του εκπαιδευόμενου στον ΕΟΔ θα είναι παρόμοιο με αυτό του “ESA Young Graduate Trainee”, με τη διαφορά ότι ο εκπαιδευόμενος δεν θα είναι μέλος του προσωπικού του ΕΟΔ.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα ανατεθεί σε ένα εκπαιδευτή, ο οποίος θα τον καθοδηγεί και υποστηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ο ΕΟΔ θα καλύψει το κόστος εκπαίδευσης και ο εκπαιδευόμενος (ή ο οργανισμός που τον εργοδοτεί) θα πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο κόστος (π.χ. έξοδα διαμονής και σίτισης, μισθούς, ασφάλειες υγείας).

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΕΟΔ παρέχονται στο δικτυακό τόπο http://www.esa.int.

Ενόψει των πιο πάνω το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 στη διεύθυνση:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Λεωφόρος Στροβόλου 286,
Στρόβολος, Λευκωσία
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία
Τηλ.: 22-814841/46/72
Τηλεομοιότυπο: 22-321925

Η πιο πάνω εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω:

(α) Βιογραφικό Σημείωμα
(β) Τομέας και εξειδικευμένο θέμα εκπαίδευσης που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος
(γ) Σημείωμα που να δικαιολογεί πως η απόκτηση και μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε σχέση με τον πιο πάνω τομέα και θέμα θα βοηθήσει την Κύπρο
(δ) Βεβαίωση κάλυψης εξόδων
(ε) Συμβόλαιο εργασίας με τον οργανισμό που τον εργοδοτεί


Δρ. Στέλιος Δ. Χειμώνας
Διευθυντής
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
12 Σεπτεμβρίου 2011

National Trainee Scheme.pdf

Back to Top