Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων πληροφορεί το κοινό ότι η χρήση, εγκατάσταση, λειτουργία και διάθεση προς χρήση αναμεταδοτών (repeaters, boosters, amplifiers), οι οποίοι λειτουργούν εντός των ζωνών συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας, είναι παράνομη με βάση τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο του 2002 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί καθώς προκαλούν επιβλαβείς παρεμβολές στα αδειοδοτημένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της CYTA και MTN. Σε περίπτωση που διαφανεί ότι τέτοιου είδους εξοπλισμός βρίσκεται σε λειτουργία, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα προβαίνει, δυνάμει του Νόμου, άμεσα στην κατάσχεση αυτού του εξοπλισμού. Επίσης το ΤΗΕ ενημερώνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες, λειτουργώντας οποιαδήποτε συσκευή ραδιοεπικοινωνιών, χωρίς την απαιτούμενη από το άρθρο 16 του Νόμου εξουσιοδότηση, ή κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με όρο, περιορισμό ή προϋπόθεση διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του άρθρου 17(3), είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €5.130 ή και τις δύο αυτές ποινές. Τέλος το ΤΗΕ καλεί το κοινό, σε περίπτωση που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε προβλήματα κάλυψης από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στα οποία είναι συνδρομητής, να αποτείνεται στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται (CYTA και MTN) για σκοπούς επίλυσης των προβλημάτων του και όχι να καταφεύγει σε παράνομες λύσεις όπως είναι η αυθαίρετη χρήση αναμεταδοτών.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
3 Ιουλίου 2013

Back to Top