Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, ανακοινώνει την αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται στο πλαίσιο της υιοθέτησης των Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Τηλεπικοινωνιών του 2019, καθώς και της υιοθέτησης των Εκτελεστικών Αποφάσεων (ΕΕ) 2020/1426, (ΕΕ) 2020/667 και (ΕΕ) 2021/1067 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Αποφάσεων της CEPT/ECC με αρ. αναφ. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(19)03, ECC/DEC/(19)04.

Το Αναθεωρημένο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Έκδοση Ε3) βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών/Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων/Εθνικό Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων

Back to Top