Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνουν την δημοσίευση των σχολίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την επιλογή και εξουσιοδότηση συστημάτων ικανών να παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (Mobile Satellite Services – MSS) στη ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz. Η δημόσια διαβούλευση διεξήχθην παράλληλα σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης ήταν η 30η Μαΐου 2007.

Τα σχόλια των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση βρίσκονται πιο κάτω.

Επίσης τα σχόλια των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ongoing_consult/2ghz_mss_comments/index_en.htm

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων/Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λευκωσία
6 Ιουλίου 2007

Comments by CYTA.pdf

Back to Top