Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΕ 3/2013

1. Δια της παρούσας ειδοποίησης, η οποία εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 12 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (εφεξής «ο Διευθυντής»), ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 24 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, προσκαλεί την υποβολή αιτήσεων σε διαγωνισμό για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (εφεξής «οι Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών»).

2. Οι Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών θα χορηγηθούν με διαγωνιστικές διαδικασίες (πλειστηριασμοί). Τα έγγραφα του διαγωνισμού με αντικείμενο «Πλειστηριασμοί για τη Χορήγηση Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στη Ζώνη 2600 MHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου/ων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και με κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ2/2013 είναι διαθέσιμα πιο κάτω και στα γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη διεύθυνση 286 Λεωφόρος Στροβόλου, 2048 Στρόβολος (τηλ. +357 22 814854).

3. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι ένας ενδιαφερόμενος/αιτητής έχει λάβει τα έγγραφα του διαγωνισμού, θα πρέπει να καταθέσει κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη τη «Δήλωση Παραλαβής των Εγγράφων Διαγωνισμού, Κωδικός Αναφοράς: ΤΗΕ Δ2/2013» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 των εγγράφων του διαγωνισμού), η οποία είναι διαθέσιμη στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πιο πάνω, και να καταβάλει στο Διευθυντή το ποσό των €300 (τριακόσιων ευρώ), σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή. Με την υποβολή του πιο πάνω εντύπου και ποσού, ο Διευθυντής ή εκπρόσωπός του εκδίδει σχετική γραπτή επιβεβαίωση, η οποία υποβάλλεται ως μέρος της αίτησης προς ικανοποίηση του σχετικού κριτηρίου συμμετοχής στο διαγωνισμό.

4. Σε αυτές τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα προσφερθούν στην Αγορά οι Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών που φαίνονται στον πίνακα πιο κάτω:


Διαγωνισμός (Κωδικός Αναφοράς)
Κατηγορίες Εξουσιοδοτήσεων
Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων
Εύρος Φάσματος
Αριθμός Εξουσιοδοτήσεων
ΤΗΕ Δ2/2013
Α
2600MHz (FDD)
2x20MHz
3
Β
2600MHz (TDD)
1x40MHz
1


5. Στα έγγραφα του διαγωνισμού, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ενδιαφερόμενος οργανισμός για να δικαιούται να υποβάλει αίτηση (κριτήρια συμμετοχής), τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αιτητές (κριτήρια επιλογής) για να καταστούν προσοντούχοι πλειοδότες (qualified bidders) με δικαίωμα συμμετοχής στους πλειστηριασμούς, το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής των πλειοδοτικών διαδικασιών, οι μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις, το πλαίσιο πολιτικής και ρύθμισης, καθώς και οι όροι που διέπουν την Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών.

6. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να καταθέσουν τον απαιτούμενο φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στη διεύθυνση 286 Λεωφόρος Στροβόλου, 2048 Στρόβολος, Κύπρος, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013 και ώρα 11.00 πμ. Αιτήσεις, που λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν μέσα στο κιβώτιο προσφορών, θα πρέπει να παραδίδονται στο Διευθυντή, ο οποίος τις φυλάσσει σε ασφαλισμένο χώρο. Είναι ευθύνη των αιτητών να μεριμνήσουν κατάλληλα προκειμένου η αίτηση τους παραληφθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
7 Ιουνίου 2013

Έγγραφα Διαγωνισμού για την Αδειοδότηση του Ραδιοφάσματος 2600MHz.doc

Back to Top