Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 1/2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2006

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί δυνάμει του άρθρου 7(2) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 ότι προτίθεται να τροποποιήσει το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2007 (ΚΔΠ 265/2007, 22.6.2007) με τον καθορισμό νέας κατηγορίας ραδιοσυχνοτήτων, η χρήση των οποίων υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση και σε εγγραφή. Οι τροποποιήσεις είναι αναγκαίες λόγω της υποχρέωσης υιοθέτησης πριν την 7η Οκτωβρίου 2008 των:

(i) 2008/294/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008, σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (MCA) στην Κοινότητα.

(ii) 2008/295/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008 , για την αδειοδότηση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (υπηρεσιών MCA) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Το προσχέδιο του διατάγματος και της γενικής εξουσιοδότησης βρίσκεται πιο κάτω και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του, αναφορικά με τη προσθήκη, στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφόρος Στροβόλου 286, Στρόβολος (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία), τηλέφωνο: +357-22-814853, τηλεομοιότυπο: + 357-22-321925, e-mail: himonas@mcw.gov.cy, μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου 2008.Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Λευκωσία
1 Αυγούστου 2008

Draft General Authorisation MCA- 16072008.pdf
Draft Order General Authorisation and Registration - 16072008.pdf

Back to Top