Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 (146(Ι)/2002). Η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Back to Top