Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δημόσια Διαβούλευση για το Περιεχόμενο των Εγγράφων «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» και «Κριτήρια που πρέπει να Πληρούνται για τη Διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης της Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία»

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το περιεχόμενο των Εγγράφων με τίτλο «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» και «Κριτήρια που πρέπει να Πληρούνται για τη Διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης της Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία» τα οποία αφορούν την υλοποίηση των προνοιών του Πλαισίου πολιτικής και διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με δυνατότητα εκπομπής το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 14/12/2005. Τα έγγραφα που αφορά την εν λόγω δημόσια διαβούλευση βρίσκονται πιο κάτω. Η τελευταία ημερομηνία ανταπόκρισης είναι η 6η Οκτωβρίου 2008.

Κριτήρια Μελέτης Εκτίμησης της Έκθεσης του Κοινού σε ΗΜ Πεδία - Έγγραφο Δημόσια Διαβούλευση.pdf
Οδηγίες Εκίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων- Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf

Back to Top