Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί την έκδοση του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εμπορία Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης) Διατάγματος του 2016. Το εν λόγω διάταγμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος κάτω από την ενότητα Νομοθεσία/Διατάγματα.

Back to Top