Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία Hellas Sat Consortium Ltd (2001).
 • Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση και τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων με την ψήφιση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου (2002).
 • Δημιουργείται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και υπάγεται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ως μετεξέλιξη της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (2003).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία MTN Cyprus Ltd και στη Cyta (2003).
 • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις σχετικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004).
 • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της ρύθμισης και προώθησης της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπογραφών, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον περί Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμο (2008).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία OverHorizon (Cyprus) Plc (2008).
 • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναλαμβάνει αρμοδιότητες στον τομέα της πολιτικής του Διαστήματος (2008).
 • Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναλαμβάνει αρμοδιότητες στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (2009).
 • Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) – European Space Agency (ESA) (2009).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία AP Kypros Satellites Ltd (2009).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για ανάπτυξη δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης στην εταιρεία Velister Ltd και στο ΡΙΚ (2010).
 • Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (2012).
 • Συμμετοχή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Προεδρία της ΕΕ σε θέματα τηλεπικοινωνιών, ψηφιακού θεματολογίου, και τεχνολογιών διαστήματος (2012).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για χρήση και εκμετάλλευση δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εταιρεία Olympus Satellites Ltd (2013).
 • Αναβάθμιση της εξουσιοδότησης των εταιρειών MTN Cyprus Ltd και Cyta για παροχή υπηρεσιών 4G (2013).
 • Έκδοση εξουσιοδότησης για ανάπτυξη δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία Primetel Ltd (2014).
 • Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σχεδίου Δράσης 2015-2017 της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (2014).
 • Εγκατάσταση της εταιρείας ADACOM στην Κύπρο, ως εξουσιοδοτημένου ΠΥΠ με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να διαθέτει στην Κυπριακή αγορά ηλεκτρονικές υπογραφές (2014).
 • Εξασφάλιση Συγχρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Κονδύλια για έργα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – Information Communication Technologies (ICT) – ύψους 86 εκ. ευρώ (2014).
 • Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για ενδυνάμωση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) (Ιανουάριος 2015).
 • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών/τμημάτων σε σχέση με τη Στρατηγική της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς – Digital Single Market (Φεβρουάριος 2015).
 • Έναρξη των διαδικασιών για την ευρύτερη ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών – Fiber to the Home (FTTH) (Μάρτιος 2015).
 • Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπογραφών (Απρίλιος 2015).
 • Έναρξη των διαδικασιών για αδειοδότηση περαιτέρω φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (Μάιος 2015).