Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση που επιθυμεί να εξουσιοδοτηθεί για χρήση συχνοτήτων από σταθμούς όπως αναφέρονται στο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα του 2010 (Κ.Δ.Π. 376/2010) θα πρέπει να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο εγγραφής για κάθε ένα σταθμό και να το προσκομίσει στον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καταβάλλοντας το τέλος εγγραφής €30.

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ.24647, 1302 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 814854 / +357 22 814846
Τηλεομοιότυπο: +357 22 321925
Ηλ. Ταχ.: info.dec@mcw.gov.cy