Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμος του 2018

Σχετική Εγκύκλιος

55Ι_2018-Νόμος_2018.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 194,87Kb), ανοίγει σε νέο παράθυρο